Ωραία Πελοπόννησος Прекрасный Пелопоннес

Ωραία Πελοπόννησος
πατρίδα της καρδιάς μου
κοντά σου θα `ρθω μάνα μου
και πρώτε έρωτά μου.

Прекрасный Пелопоннес
родина сердца моего
к тебе приду «мать моя»
и первая любовь моя.

Απ’ την Μάνη θα περάσω
πέντε φίλους να κεράσω
και στη Σπάρτη θα γυρίσω
δυο ματάκια να φιλήσω
για να μη ξαναδακρύσω.

Через Мани проеду
пять друзей угощу
и в Спарту вернусь
два глазика поцелую
чтобы не прослезиться.

Στην Τρίπολη αγάπησα
μια όμορφη κοπέλα
στην Καλαμάτα δεν ξεχνώ
μια παιδική μου τρέλα.

В Триполи полюбил
одну прекрасную девушку
в Каламате не забываю
одно детское мое сумашествие.

Απ’ την Μάνη θα περάσω
πέντε φίλους να κεράσω
και στη Σπάρτη θα γυρίσω
δυο ματάκια να φιλήσω
για να μη ξαναδακρύσω

Στον Πύργο θέλω να βρεθώ
να πιω και να γλεντήσω
στο Άργος τα καλά παιδιά
θα πάω να χαιρετήσω

В Пирго хочу оказаться
выпить и отпраздновать
в Аргос прекрасных ребят
поеду поприветствовать.

Απ’ την Μάνη θα περάσω
πέντε φίλους να κεράσω
και στη Σπάρτη θα γυρίσω
δυο ματάκια να φιλήσω
για να μη ξαναδακρύσω

Перейти к курсу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *